Oznámení Pravidla soutěží a her o ceny

Diskuze na fóru 'Pravidla' zahájená uživatelem Leo., 12/12/19.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.
 1. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight

  Pravidla her/soutěží o ceny


  Společnost Bigpoint nabízí na webových stránkách svých her a herních fór, jakož i na svých stránkách na sítích Facebook, Twitter, Google+ a YouTube, hry/soutěže o ceny. Účast v těchto hrách/soutěžích a jejich průběh podléhá následujícím ustanovením. O případných změnách ve vztahu k těmto ustanovením budou účastníci informováni prostřednictvím oznámení k příslušné hře/soutěži.


  § 1 Hra/soutěž o ceny

  (1) Hra/soutěž o ceny je obvykle pořádána ve spolupráci s různými partnery.

  (2) Účastníci se hry/soutěže o ceny účastní tím, že se do ní ve stanovené časové lhůtě řádně zaregistrují a přijmou její pravidla. Pravidla týkající se registrace do hry/soutěže o ceny a jejího průběhu jsou uvedena v oznámení k příslušné hře/soutěži o ceny. Účast je bezplatná a nesouvisí s nákupem produktů společnosti Bigpoint nebo jejích partnerů. Podmínkou účasti je přijetí těchto podmínek.


  § 2 Účastníci

  (1) K účasti jsou způsobilé pouze plnoleté a svéprávné osoby. Nezletilé, omezené nebo nesvéprávné osoby se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo požadovat od vítězů kopii průkazu totožnosti za účelem ověření dodržení této podmínky.

  (2) Podmínkou účasti ve hře/soutěži o ceny jeřádné a pravdivé vyplnění všech osobních údajů.

  (3) Hráči s pobytem v následujících státech USA nemohou soutěžit o ceny, a tudíž jsou z účasti ve hře/soutěži o ceny vyloučeni: Arkansas, Arizona, Connecticut, Florida, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Louisiana, Maryland, Montana, Nebraska, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Tennessee a Vermont. Hráči z Itálie a Brazílie mají nárok pouze na ceny, jejichž hodnota nepřesahuje 150 €.


  § 3 Vyloučení z účasti

  (1) Vyloučena je účast všech zaměstnanců společnosti Bigpoint i přidružených společností skupiny Bigpoint Group, jakož i všech zúčastněných obchodních partnerů včetně jejich rodinných příslušníků a členů domácnosti.

  (2) Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo okamžitě a retroaktivně vyloučit ze hry/soutěže o ceny osoby, které poruší podmínky účasti. Pokud se tak stane, může společnost Bigpoint odmítnout vydání ceny, případně vymáhat její vrácení, byla-li již vydána.

  (3) Vyloučeny budou rovněž osoby, které použijí nepovolené pomůcky, případně se pokusí získat výhodu prostřednictvím manipulace nebo jiných neschválených metod. Pokud se tak stane, může společnost Bigpoint odmítnout vydání ceny, případně vymáhat její vrácení, byla-li již vydána.

  (4) Účastníci, kteří uvedou nepravdivé údaje o své osobě a/nebo o svém účtu, budou ze hry/soutěže o ceny vyloučeni (viz § 2 (2)).


  § 4 Implementace a průběh

  (1) Implementace a průběh hry/soutěže o ceny a výběr cen přísluší výhradně společnosti Bigpoint, případně jejím partnerům.

  (2) Podmínky doručení cen stanovuje společnost Bigpoint, případně její partneři. Případné celní poplatky nebo jiné přirážky spojené s doručením ceny do zahraničí hradí vítěz. Pokud se cenu nepodaří doručit z důvodů, které lze přičíst výherci, pak náklady na opětovné doručení ceny ponese výherce. Pokud není předání ceny možné, případně není možné cenu předat za přijatelných okolností, vyhrazuje si pořadatel právo udělit výherci náhradní cenu ve srovnatelné hodnotě.

  (3) Výherci budou společností Bigpoint vyrozuměni e-mailem nejpozději do dvou týdnů. Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo předat informace o výhercích svým partnerům, jsou-li ceny doručovány prostřednictvím těchto partnerů.
  Pokud se výherce nepřihlásí do deseti pracovních dnů od odeslání úvodního oznámení o výhře, jeho nárok na cenu propadá a bude určen nový výherce. Nárok na cenu rovněž propadá, pokud se cenu nepodaří výherci doručit do čtyř měsíců od jeho prvního vyrozumění z důvodů, které lze vysledovat k výherci.

  (4) Každý účastník má právo pouze na jednu cenu v rámci každé hry/soutěže o ceny. Pokud podmínky pro výhru ceny splní více účastníků, výherce bude určen losem.

  (5) Ceny nelze vyplácet v hotovosti. Nárok na cenu není převoditelný na jiné osoby.

  (6) Veškeré stížnosti/reklamace v souvislosti s hrou/soutěží o ceny musí být podány písemně k rukám společnosti Bigpoint, a to nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy ke stížnosti/reklamaci vznikl důvod. Na ústí anebo zpožděné stížnosti/reklamace nebude brán zřetel.

  (7) Cena prezentovaná v souvislosti se hrou/soutěží o ceny nemusí být vždy cenou, která je nabídnuta výherci; model, barevné provedení atd. se mohou lišit. Sponzor ceny může zvolit cenu, která je co do funkce, hodnoty a kvality srovnatelná s původně prezentovanou cenou.

  (8) Je-li výherce nezletilou osobou, cenu může jejím jménem převzít pouze její zákonný zástupce.

  (9) Veškeré provozní, vedlejší a následné náklady související s výhrou ponese výhradně výherce.


  § 5 Předčasné ukončení hry/soutěže o ceny

  Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo hru/soutěž o ceny kdykoli a bez předchozího upozornění předčasně ukončit. K tomuto kroku se společnost Bigpoint uchyluje ve výjimečných případech, kdy již není možné zaručit řádné pokračování hry/soutěže o ceny z technických důvodů (chyba hardwaru nebo softwaru, napadení viry, manipulace se hrou/soutěží o ceny atd.) nebo právních příčin. Dojde-li k předčasnému ukončení hry/soutěže o ceny vinou jednání některého z účastníků, může společnost Bigpoint po této osobě požadovat náhradu za vzniklé škody.


  § 6 Ochrana osobních údajů

  (1)Pro účast ve hře/soutěži o ceny je nezbytně nutné se zaregistrovat. Na registraci se nevztahuje právní nárok. Registrací uděluje účastník společnosti Bigpoint svůj výslovný souhlas s uložením veškerých potřebných dat po dobu trvání hry/soutěže o ceny. Účastník může tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvolání souhlasu se považuje za odstoupení ze soutěže.

  (2) V souvislosti s daty registrovaných účastníků se společnost Bigpoint zavazuje dodržovat právní nařízení o ochraně osobních údajů. S veškerými údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými.


  § 7 Ručení

  (1) Předáním ceny či cen je společnost Bigpoint zproštěna všech závazků. Za právní nebo věcné nedostatky společnost Bigpoint neručí.

  (2) Veškeré požadavky vztahující se k cenám udělovaným partnery společnosti Bigpoint je třeba adresovat přímo dotyčným partnerům, kteří ceny vydávají.

  (3) Společnost Bigpoint nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku chyb, zpoždění či přerušení přenosu, poruchy technického vybavení nebo služeb, ztráty či vymazání dat, napadení počítačovými viry nebo jiných okolností, které mohou nastat v souvislosti s účastí ve hře/soutěži o ceny s výjimkou případů, kdy lze tyto škody přičítat úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Bigpoint (jejích oddělení, zaměstnanců nebo zástupců). Společnost Bigpoint nicméně ručí v plném rozsahu za škody vyplývající z porušení smluvních závazků, jejichž splnění je předpokladem pro řádnou realizaci smluvního vztahu, a za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle a zdraví.

  (4) Ručení se nevztahuje na osoby vyloučené na základě § 3 těchto podmínek účasti.


  § 8 Různé

  (1) Odvolání právní cestou nejsou přípustná.

  (2) Výrazem „Bigpoint“ se v těchto podmínkách účasti rozumí Bigpoint Inc. se sídlem v San Franciscu, jedná-li se o služby společnosti Bigpoint Inc., a Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS se sídlem v Senningerbergu v Lucembursku, jedná-li se o služby společnosti Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS.

  (3) Tyto podmínky účasti, jakož i celý právní vztah mezi účastníky a společností Bigpoint, se řídí výlučně lucemburskými právními předpisy, jedná-li se o uživatele služeb společnosti Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS, a výlučně právními předpisy amerického státu Kalifornie, jedná-li se o uživatele služeb společnosti Bigpoint Inc.

  (4) Případná neplatnost jednoho nebo více ustanovení v těchto podmínkách účasti nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení.

  (5) Veškeré dodatky a vedlejší ustanovení nabývají platnost pouze v písemné formě.

  (6) Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo tyto podmínky účasti kdykoli a bez předchozího upozornění změnit.
   
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.